เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ภาพข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา
แก่เกษตรกรและราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในตำบล
แห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีนายอภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัย กล่าวรายงาน และนางสาวสายหยุด สีหาบัวนายก อบต.เเห่ใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการพนักงาน อบต.แห่ใต้ ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ ตำบลเเห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
127 200122 0001

อ่านเพิ่มเติม: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ นายกกิตติมศักดิ์...

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยท่านสายหยุด สีหาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนผู้สูงอายุ ไหว้พระทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อหวังที่จะให้นักเรียนผู้สูงอายุ ได้สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของนักเรียนผู้สูงอายุได้ดีขึ้น  สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในครอบครัวและสังคม ณ วัดธรรมอุทยาน(วัดหลวงพ่อกล้วย) และวัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
127 200122 0001

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมพานักเรียนผู้สูงอายุ ไหว้พระทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยท่านสายหยุด สีหาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลแห่ใต้ ร่วมโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้น จิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
127 200122 0001

อ่านเพิ่มเติม: โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริการส่วนตำบลแห่ใต้ ได้จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
ท่านฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธานในพิธี
127 200122 0001

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster