เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

Z1

นายสุวัฒน์ ดวงจันทา
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วน : 065-8036797
 

Z2

นางนพรัตน์  บรรเทา
ครู

Z3

นางสาวสุมาลี  ดวงสุราษฎร์
ครู

Z2

นางทองขันธ์  เรียนพิษ
ครู

Z4

นางประดิษฐ์  แสงชัย
ครู

Z15

นางสาวจริญา  แสงไชย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

Z6

นางสาวสิรินทรา สารสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Z15

นางสาววาสนา  ซอคำศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Z15

นางสาวพันทิวา  ภูทะวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Z15

ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก

 

Z15

นางสาวทัศนี  แสงชัย
ผู้ดูแลเด็ก 

 

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster