เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 


 

011

นางสาวจุฑาวรรณ กุศล
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 087-8535758

 

011

นางสาวกาญจนา  กินรี
นักจัดการงานทั่วไป

011

นางแสงเดือน  ลำเพย
นักทรัพยากรบุคคล

025

นางสาวิตรี  วรบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025

นางสาวนันทวัน บัวใหญ่
นักวิชาการสาธารสุข

 

025

นางสาวจิรภา อ้นสันเทียะ
นักวิชาการเกษตร

025

จ่าเอกสุดเขต ธิวะโต
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 

025

นางกรรณิกา  เถื่อนนาดี
เจ้าพนักงานธุรการ

025

นางสาวฐิติพร  ศรีตะ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

025

นางสาวอารยา ดวงแสนวอ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

025

นายอำนาจ  นันคำ
พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ)

025

สิบเอกสถาพร  ศิริโยธา
พนักงานขับรถดับเพลิง

025

นายวัฒนา  วงษาวุธ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

025

ตำแหน่งว่าง
คนงานทั่วไป

025

ตำแหน่งว่าง
ภารโรง

025

  นางหนูเบ็น  แสงจันดา
แม่บ้าน

025

นายสุรชา ดอนบุรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

025

นายอภินันท์ ไซยบัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

025

นายพิเชษฐ อาจองค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

025

ตำแหน่งว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

025

นายอรรถพล เหล่าเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster