เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

B1

นายพิทักษ์ ลาสุนนท์
ประธานสภา อบต.แห่ใต้
 

B1

นายบุญศิล สีสังข์
รองประธานสภา อบต.แห่ใต้

 

B1

นายกฤษณะ ศิริโยธา
เลขานุการสภา อบต.แห่ใต้

B1

นายประสิทธิ์ จันทร์ดาโรจน์
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นางมยุรี ศรีคาม
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นางรัศมี ศรีทำบุญ
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นางรำไพ ดรพลก้อม
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นายเดชศักดิ์ รัตนประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นางลำปาง หลักคำ
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นางบุญเหลือ โสภาวรรณ
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นายไพทูล ดรมิ่งคุณ
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นายทวี ดอนพันเมือง
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นายโสภณ ดรบ้านเขียว
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นายสมพร ดอนบุรมย์
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นางรุ่งวิกรัย พรมโคตร์
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นางบัว เรียนพิษ
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นายศักดิ์ศรี แสงชัย
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้

B1

นายสำเนียง เนื่องโพนงาม
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้
 

B1

นายทองคำ ไชยหงษา
สมาชิกสภา อบต.แห่ใต้
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster