เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

P03 2

นางคนางค์  ภูถมดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
สายด่วน : 093-3218907

H01

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

P03 2

สิบเอกบัณฑิต ปักกุนนัน
หัวหน้าสำนักปลัด
 สายด่วน : 081-3603625
 

P03 2

นางคนางค์  ภูถมดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 093-3218907

P03 2

นายไพบูลย์  โพธิ์ขี
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 089-8622142
 

Z1

นายสุวัฒน์ ดวงจันทา
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วน : 065-8036797

Z1

นายสุวัฒน์ ดวงจันทา
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
สายด่วน : 065-8036797

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster